Všeobecné obchodní podmínky

Většinu zakázek realizujeme během 1-2 pracovních dní. Po zhotovení objednávky zakázku odešleme na dobírku Českou poštou nebo sužbou PPL. Standartní doba dodaní je tedy 2-5dní. Pokud na zakázku velmi spěcháte, připište nám tuto okolnost do komentáře k objednávce. Budeme se Vám snažit maximálně vyhovět.

 • zakázky zasíláme Českou poštou nebo PPL
 • při rozměrnějších zakázkách (přesahujících délku 1m) je po domluvě možný odběr osobně
 • Pokud není dohodnuto jinak, tiskneme na přírodní 100% bavlněné plátno s matným povrchem o gramáží 360g/m2

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi firmou Ing. Josef Rychtecký (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující")

Prodejce - dodavatel Ing.Josef Rychtecky, Na Fialce II 1613/72 163 00 Praha 6, IČO: 69880531, DIČ: CZ7601262416

Kupující - spotřebitel Fyzická nebo právnická osoba, která si prostřednictvím online obchodu atelierpaskal.cz objednala u prodávajícího zboží - hotové produkty, nebo tiskové služby. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými předpisy právního řádu ČR.

1. Kupující odesláním objednávky souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím shromážděny, zpracovávány, uchovávány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely plnění předmětů uzavřených kupních smluv a poskytování zákaznických slev, a to v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR) má právo každý zákazník (fyzická osoba) obdržet informace o zpracování osobních údajů. Společnost zpracovává osobní údaje o zákaznících pouze v rozsahu registrace, tedy v rozsahu nezbytném pro uchování údajů o profilu zákazníka na webových stránkách, pro plnění smluvních povinností, včetně řádného poskytnutí licence. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, budou k nim mít přístup pouze zaměstnanci a vedení společnosti. Osobní údaje budou skartovány do 5 let od ukončení registrace subjektu (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje společnost zpracovává, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům - tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po společnosti výmaz těchto osobních údajů a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností bezodkladně vyhověno. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má každý subjekt právo obrátit se na Ing. Josef Rychteckého nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. V případě souhlasu se zasíláním vyžádaných obchodních sdělení – elektronických newsletterů (při registraci kupujícího nebo kdykoli později), vyjádřeného zaškrtnutím příslušného pole Registrace pro odběr newsletteru má každý kupující právo vzít tento svůj souhlas zpět (způsobem popsaným v každém newsletteru) a společnost zajistí okamžité zastavení zasílání obchodních sdělení. I v tomto případě společnost zpracovává pouze osobní údaje zadané při registraci (emailová adresa), tyto údaje nejsou poskytovány třetím osobám a zpětvzetím souhlasu dochází k jejich okamžitému výmazu pro daný účel.

4. Osobní údaje může kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů e-mailem na adresu: info@atelierpaskal.cz.

Objednávat u prodávajícího lze pouze písemně: Kupní smlouva, na jejímž základě je realizována dodávka zboží vzniká na základě objednávky v systému atelierpaskal.cz, elektronickou poštou, faxem nebo osobně v kanceláři prodávajícího. Prodávající potvrdí přijatou objednávku včetně dohodnuté ceny a dodacího termínu. Objednávka, zaslaná kupujícím a potvrzená prodávajícím, se stává závaznou pro obě strany. Odstoupení od závazné objednávky se řídí podmínkami v odstavci D.

Obě strany mohou odstoupit od objednávky v případě podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. § 345 a §370 obchodního zákoníku. Prodávající může dále odstoupit od objednávky především z důvodů:

 • existence neuhrazených pohledávek u kupujícího
 • vstup kupujícího do likvidace, nebo prohlášení konkursu na majetek kupujícího
 • neúplné zadání pro realizaci ze strany kupujícího (např. nedodání relevantních podkladů pro potisk)
 • neočekávaná chyba v systému atelierpaskal.cz
 • neschopnost realizovat objednávku zaviněním třetích subjektů, zejména subdodavatelů prodávajícího

V každém případě bude prodávající kupujícího o nastalé situaci informovat a snažit se vzniklou situaci řešit. Kupující může dále odstoupit od objednávky bez zavinění prodávajícího pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je stanovena prodávajícím v okamžiku zrušení objednávky a může činit 0 až 100% z celkové ceny objednaného zboží dle stavu rozpracovanosti objednávky.

Aktuální cena objednaného zboží a služeb je cena, která je na základě specifikace kupujícím vygenerována systémem atelierpaskal.cz a je součástí objednávky. Kalkulace cen na nestandardní a zakázkové výrobky je platná maximálně 30 dní od data zaslání nabídky, není-li uvedeno jinak v nabídce. Ceny jsou v Kč za kus bez dopravy či poštovného a balného, není-li uvedeno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění, změna cen se však netýká přijatých objednávek. Všechny ceny jsou smluvní.

Při objednání lze dohodnout tyto dodací podmínky:

 • osobní odběr: Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí na žádost kupujícího dostatečně identifikovat.
 • zasílání přepravní službou či poštou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou (zpravidla Českou poštou nebo službou PPL). Není-li dohodnuto jinak, je účtována paušální cena přepravného a balného 110,- Kč / 1 balík do 15 kg, dobírka 59,-Kč. To neplatí pro expresní a nadměrné dodávky.
 • V případě objednání samotného dárkového poukazu je poštovné zdarma. Samotné dárkové poukazy zasíláme doporučeně na dobírku Českou Poštou.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození obalu a obsahu) podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@atelierpaskal.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Při objednání lze dohodnout tyto platební podmínky:

 • platbu v hotovosti při převzetí zboží
 • platbu bankovním převodem před převzetím zboží
 • na dobírku při převzetí zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 • platbu bankovním převodem se splatností

Smluvní pokuta v případě nedodržení splatnosti faktur je 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

Vady v kvalitě a množství, které mohou být podle povahy zjištěny okamžitě při převzetí, oznámí kupující prodávajícímu do 10 dní od převzetí zboží. Prodávající je povinen do 10 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. Na skryté výrobní vady prodávající poskytuje záruku po dobu 24 měsíců od odebrání. Po dobu záruky zaručuje technickou úroveň, kvalitu a funkční spolehlivost tak, že bude vyhovovat platným státním normám a technickým podmínkám zvláště dohodnutých oběma smluvními stranami. Zboží, jehož vady je kupující při splnění shora uvedených podmínek oprávněn reklamovat, zasílá na výzvu, po předchozím oznámení vad (reklamaci) k posouzení na oprávněnost reklamace a současně uvede, jakým způsobem požaduje v případě oprávněnosti reklamaci řešit. Prodávající je povinen do 10 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (vyblednutí tisků, smrštění fólií vlivem tepla apod.) a vady vzniklé nešetrným nakládáním či použití k jiným, než obvyklým účelům. Prodávající neručí za obsahovou, gramatickou, grafickou a věcnou korektnost podkladů pro potisk, které dodal kupující.

Prodávající může na vyžádání poskytnout kupujícímu grafické návrhy řešení potisku, tyto však nejsou obsaženy v ceně vykalkulované v systému atelierpaskal.cz a budou kupujícímu vyúčtovány samostatně. Cena bude stanovena kalkulací před započetím prací. V případě, že tuto cenu kupující neakceptuje, pak se tímto objednávka ruší bez žádných vzájemných nároku na kompenzaci. Veškeré návrhy, vizualizace, fotky, kresby a texty vytvořené prodávajícím, které nebyly realizovány nebo nebyly kupujícím řádně uhrazeny, jsou duševním vlastnictvím chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez svolení prodávajícího s nimi nelze nijak nakládat.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.